Register  |  Login
Hệ thống tổ chức
 
Liên kết website

 
EgovPortal.ADV
 
Đội TNTP Hồ Chí Minh

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH NINH THUẬN

* * *

Số:   36 QĐ/TĐ

 

 

          Ninh Thuận, ngày  22  tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh

tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2012 - 2017

------------------

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TỈNH NINH THUẬN

 

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành tỉnh Đoàn đã được quy định;

- Căn cứ kết quả cuộc họp của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn ngày 24/12/2012 về việc cho ý kiến thành lập Hội đồng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012 - 2017;

- Trên cơ sở giới thiệu nhân sự của các sở ngành liên quan và theo đề nghị của Ban Thanh thiếu nhi - Trường học tỉnh Đoàn,

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Thành lập Hội đồng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2012 - 2017 (gọi tắt là Hội đồng Đội) gồm các đồng chí có tên và giữ các chức vụ sau:

 

1.

Đ/c Vũ Ngọc Đương

- Phó Bí thư Thường trực tỉnh Đoàn

- Chủ tịch;

2.

Đ/c Phạm Thị Thanh Hường

 

- UVTV, Trưởng Ban TT’N - Trường học tỉnh Đoàn

- Phó Chủ tịch thường trực;

3.

Mời đ/c Lương Hồng Sơn

- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phó Chủ tịch;

4.

Mời đ/c Nguyễn Văn Bình

- Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Thành viên; 

5.

Mời đ/c Phạm Thị Bích Hà

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Thành viên; 

6.

Mời đ/c Nguyễn Hữu Hòa

- Cán sự phụ trách hoạt động ngoại khóa Phòng GD&ĐT thành phố PRTC

- Thành viên; 

7.

Mời đ/c Hoàng Mai Lương

- Chuyên viên Hội khuyến học tỉnh

- Thành viên;

8.

Mời đ/c Nguyễn Thu Trình

- Phát thanh viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Thành viên;

 

9.

Mời đ/c Hồ Văn Nỷ

- Chuyên viên Công nghệ Thông tin, Báo Ninh Thuận

- Thành viên;

 

10.

Đ/c Nguyễn Tôn Kinh Tài

- Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh

- Thành viên;

11.

Đ/c Nguyễn Thị Hường

- Chuyên viên Ban TT’N - Trường học tỉnh Đoàn

- Thành viên;

 

12.

Đ/c Đàm Thị Thùy Trang

- Cán bộ Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh

- Thành viên;

 

13.

Đ/c Hà Thị Thu Hằng

- Chủ tịch HĐĐ huyện Ninh Sơn

- Thành viên;

14.

Đ/c Nguyễn Thành Mỹ

- Chủ tịch HĐĐ huyện Ninh Hải

- Thành viên;

15.

Đ/c PiNăng Bình

- Chủ tịch HĐĐ huyện Bác Ái

- Thành viên;

16.

Đ/c Trần Quốc Huy

- Chủ tịch HĐĐ thành phố PR-TC

- Thành viên;

17.

Đ/c Phạm Vũ Kỳ Nguyên

- Chủ tịch HĐĐ huyện Ninh Phước

- Thành viên;

18.

Đ/c Nguyễn Võ Phương Dung

- Chủ tịch HĐĐ huyện Thuận Bắc

- Thành viên;

19.

Đ/c Trịnh Thị Hồng Cúc

- Phó Bí thư huyện Đoàn Thuận Nam

- Thành viên.

 

 Điều 2: Hội đồng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2017 thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;

Văn phòng, Ban Thanh thiếu nhi - Trường học tỉnh Đoàn, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh; Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn; Hội đồng Đội các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các đồng chí có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Văn phòng Trung ương Đoàn;

- Hội đồng Đội Trung ương;

- Ban thiếu nhi Trung ương Đoàn;

- VP Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

- Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Thường trực Tỉnh Đoàn;

- Lưu VT + Ban TT’N - TH.

  TM. BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN

    BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Châu Thanh Hải