Register  |  Login
Hội LHTN Việt Nam tỉnh
 
Liên kết website

 
Hệ thống CSDL
 
Hội Doanh nhân trẻ

 

HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH NINH THUẬN 

          Hội doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận (dưới đây gọi là Hội) là tổ chức nghề nghiệp của những doanh nghiệp trẻ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Hội được thành lập vào tháng 12 năm 2009 nhằm mục đích đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cùng phấn đấu cho sự phát triển và sự thành đạt của hội viên, góp phần phát triển lực lượng doanh nhân trẻ, đóng góp vào sự phát triển các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Hội viên của Hội là công dân Việt Nam từ 18 đến 45 tuổi, là thành viên Ban lãnh đạo doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội đều có thể xét kết nạp là hội viên của Hội.

          Chức năng của Hội:

          1. Đại diện cho lực lượng doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên trước pháp luật và công luận.

          2. Tạo điều kiện cho các nhà doanh nhân trẻ nâng cao trí thức, quản lý, nghề nghiệp hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện để các nhà doanh nhân trẻ tham gia các hoạt động xã hội.

          3. Là diễn đàn trao đổi thông tin, ý kiến của các doanh nhân trẻ với cơ quan nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp khác ở trong và ngoài nước theo đúng pháp luật của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

          4. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên, đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng doanh nhân trẻ, phát huy vai trò và nội lực của lực lượng doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận.

          Nhiệm vụ của Hội:

          1. Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin về thương mại, pháp lý, kinh tế kỹ thuật cho hội viên, tổ chức các loại hình đào tạo nhằm giúp hội viên nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh.

          2. Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ doanh nhân trẻ và phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên nhằm phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật và tổ chức các hoạt động xã hội đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

          3. Phối hợp cùng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đề xuất với cơ quan nhà nước về những vấn đề liên quan đến chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho giới doanh nhân tỉnh nhà.

          4. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, chăm lo phát triển lực lượng doanh nhân trẻ.

          5. Tổ chức hướng dẫn cho hội viên tham gia các hoạt động xã hội và các chương trình hoạt động thanh niên của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Thuận.

Địa chỉ liên hệ:  Lầu 2, Trung tâm hoạt động TT’N tỉnh, khu dân cư Mương Cát, TP. PRTC, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 068 3 922 603 - Fax: 068 3 922 605
Email: 
info@ybaninhthuan.com.vn - Website: www.ybaninhthuan.com.vn

 

 
Hội Thầy thuốc trẻ

HỘI THẦY THUỐC TRẺ TỈNH NINH THUẬN

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện, không vụ lợi của các Thầy thuốc trẻ tỉnh Ninh Thuận cùng phấn đấu vì sự phát triển của lực lượng thầy thuốc trẻ và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Hội hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Hội. Hội được thành lập vào tháng 5 năm 2011 nhằm mục đích đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ tỉnh Ninh Thuận trong một tổ chức xã hội nghề nghiệp để góp phần bồi dưỡng, phát huy tiềm năng, tri thức, công sức của thầy thuốc trẻ phấn đấu cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Hội viên của Hội là công dân Việt Nam từ 20 tuổi đến đủ 45 tuổi, đang công tác, làm việc và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập hội đều có thể được xét kết nạp làm hội viên của Hội.

Chức năng của Hội:

1. Đại diện cho lực lượng thầy thuốc trẻ tỉnh Ninh Thuận là hội viên của Hội trong các quan hệ trong tỉnh và trên cả nước theo quy định của pháp luật; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên trước pháp luật và công luận.

2. Bồi dưỡng, hỗ trợ lực lượng thầy thuốc trẻ nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn, nghiệp vụ trong học tập, nghiên cứu khoa học và trong công tác.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội:

1. Đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ tỉnh Ninh Thuận vào một tổ chức thống nhất.

2. Phát động các chương trình, cuộc vận động của Hội; tổ chức các hoạt động tình nguyện, xung kích của đội ngũ các thầy thuốc trẻ tỉnh Ninh Thuận trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đặc biệt là đồng bào nghèo, sống tại vùng sâu, vùng xa và các vùng đặc biệt khó khăn.

3. Tổ chức các cuộc hội thảo, diễn đàn, nhằm cung cấp, trao đổi thông tin, kiến thức đề tài khoa học giữa các thầy thuốc trẻ là hội viên của Hội; giữa Hội với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội.

4. Tập hợp thầy thuốc trẻ trong việc triển khai các nghiên cứu y tế công cộng nhằm góp phần cùng ngành y tế đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

5. Được gia nhập làm hội viên của các hội quốc tế và khu vực theo quy định của pháp luật.

6. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

7. Hội có văn phòng đại diện và có các đơn vị trực thuộc được thành lập theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế Ninh Thuận, số 5 đường 21/8, TP. PRTC, tỉnh Ninh Thuận.