Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 74-KH/TĐTN-TG
 Các văn bản khác
KẾ HOẠCH Tuyển chọn hộ thanh niên định cư lập nghiệp tại Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại – năm 2018 (04/10/2018)
KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (01/10/2018)
KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (01/10/2018)
KẾ HOẠCH Tham gia trưng bày ý tưởng, mua bán và giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Ninh Thuận tại Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung bộ - Ninh Thuận 2018 (28/09/2018)
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc” Lần thứ II, năm 2018 (04/09/2018)
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020 (31/07/2018)
KẾ HOẠCH Vận động đoàn viên, thanh niên giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (31/07/2018)
KẾ HOẠCH Xây dựng “Gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” và tổ chức tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam (22/06/2018)
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022 (25/06/2018)
KẾ HOẠCH Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2018 (07/06/2018)