Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 2372 -CV/TĐTN-XDTCĐH
 Các văn bản khác
V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp tại Báo cáo số 45-BC/TU ngày 13/5/2021 của Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị” (25/06/2021)
“V/v thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn tỉnh” (14/04/2021)
“V/v nâng cao hiệu quả hoạt động đọc và làm theo sách, báo Đội” (10/12/2020)
“V/v triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021)” (08/12/2020)
V/v triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2011 (08/12/2020)
“V/v triển khai, tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (03/12/2020)
V/v tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tiếng anh cho đoàn viên, thanh niên (24/12/2020)
về việc tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tiếng anh cho đoàn viên, thanh niên (24/12/2020)
về việc tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tiếng anh cho đoàn viên, thanh niên (24/12/2020)
“V/v triển khai Sân chơi Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí” (22/10/2020)